Wonderful Flower Remedies

 

மலர் மருத்துவம் (Bach flower remedies) என்பது ஹோமியோபதி மருத்துவத்துக்கு சகோதர மருத்துவமாகத் திகழ்கிறது. மலர் மருந்துகளை கண்டுபிடித்தவர் ஹோமியோபதியிலும், ஆங்கில மருத்துவத்திலும் புகழ்பெற்ற மருத்துவர். எட்வர்டு பாட்ச் என்பவர். எந்த நோய்க்கும் மனமே மூலகாரணமாகும். நோய்க்கான ஆரம்ப இடம் மனம் என்பதை அறிந்து கொண்டார். மனதை சரிப்படுத்தினால், உடல் குணமடையும் என்பதை தெரிந்து கொண்டதால் 1930-ல் காடுகளுக்குச் சென்று அங்குள்ள மலர்களையும், இலைகளையும் உண்டு சோதித்துப் பார்த்தார். பல மலர்களைப் பலருக்குக் கொடுத்து சோதித்து பார்த்தார். மனதை ஒழுங்குபடுத்தக்கூடிய 38 மலர்களை சேகரித்து 38 மருந்துகளை தயாரித்தார். மலர் மருத்துவத்தைப் பயன்பாட்டினைப் பரப்பினார்.[1] பாட்சின் மலர் மருத்துவத்தின் மருந்தியக்கச் சோதனைகளின் முறையான மதிப்பீடுகள் வாயிலாக மருந்துப்போலிவிளைவைத் தருவதைத் தவிர இம்மருத்துவத்தில் பலனில்லை என்று விமர்சனத்துக்குள்ளானது.[2][3]50:50 விகிதத்தில் நீரும் சாராயத்தின் கலவையாக மலர் மருத்துவத்தின் மூல நீர்மமருந்து உள்ளது என்றும்,[4] கடைகளில் விற்பனை செய்யப்படுவன இந்த மூல மருந்தினை பெரும்பாலும் சாராயம் கொண்டுநீர்க்கச் செய்யப்பட்டவையாய் உள்ளதால் மருந்தில் சேர்க்கப்பட்ட தாவரத்தின் வாசனைகூட மருந்தில் நுகர்ந்தறியப்பட முடியாததாக இருப்பதாகவும் கூற்றுக்கள் வெளியாயின.ஆயினும்  மலர் மருந்துகளின் அளப்பரிய பயன்பாடுகள் போற்றத்தகுந்தவை.

 

THE  BACH FLOWER REMEDIES:

THE BACH FLOWER REMEDY THERAPY is a Wonderful therapy to learn to heal mind and body at the same time!!!!

  • The Bach Flower Remedies are gentle natural remedies, safe to use at home and safe even for children.
  • Flower remedies are made by infusing wild flowers in spring water.
  • The remedies are said to contain the energy vibrations of the flower and they work in a similar way to homoeopathy. Flower remedies are very diluted, and they do not cause any side effects.
  • Rescue Remedy is the most familiar of the Bach range, but there are also 38 individual remedies.
  • Instead of treating a physical complaint, such as headache or back pain Instead of treating a physical complaint, such as headache or back pain, the remedies are used to heal emotional issues that can be the underlying cause of the physical illness.
  • The Bach flower remedy range was developed by Dr. Edward Bach, an English physician who spent years of his life researching and developing a natural healing system.
  • Wonderful therapy to learn to heal mnd and body at the same time!

                               Thirty eight flower Remedies  

Name of the Remedy/Essence Main symptom which it helps
   
Agrimony Hiding problems behind a cheerful face
Aspen Vague and undefinable fears
Beech Intolerant of others, critical
Centaury Weak-willed, easily led, unable to say no
Cerato Not trusting one’s own judgement, always asking others for
advice
Cherry Plum Fear of Losing control
Chestnut Bud Failure to learn from past mistakes
Chicory Possessive, Over-protective
Clematis Dreaminess, lack of interest in the present
Crab Apple Poor Self-Image, Sense of uncleanliness
Elm Overwhelmed by responsibility
Gentian Discouragement, Despondency
Gorse Despair, Hopelessness
Heather Self-centered, Talkative, Always talking about one-self
Holly Envious, jealous, hatred, lack of love
Honeysuckle Dwells on the past,nostalgic
Hornbeam Mental weariness, doubting one’s ability to cope, but doing
well once taken up.
Impatiens Impatience
Larch Lack of confidence
Mimulus Fear of specific known things
Mustard Deep gloom with no origin, Depression
Oak Exhausted but struggles on
Olive Lack of Energy, exhaustion of body and Mind
Pine Self-reproach, guilt
Red Chestnut Fear or over concern for others
Rock Rose Terror
Rock Water Rigid, inflexible, self-denial
Scleranthus Uncertainty, Indecision
Star of Bethlehem After effects of Shock
Sweet Chestnut Extreme Mental Anguish
Vervain Over enthusiasm
Vine Assertive, dominating,inflexible
Walnut Protective from change and outside influences
Water Violet Proud, Aloof
White Chestnut Unwanted thoughts,mental arguments
Wild Oat Uncertainty as to correct path in life
Wild Rose Resignation, apathy
Willow Self-pity, Resentment
Rescue Remedy For emergency
   

Rescue Remedy is a combination of Impatiens, Star of Bethlehem, Cherry Plum, Rock Rose and Clematis. Rescue Cream with added Crab Apple is available and useful for multi-purpose skin salve.